Vacature

COORDINEREND EN RAADGEVEND ARTS (CRA): 2 vacatures 

Op zelfstandige basis – uren overeen te komen


Wie zijn wij?

Zorg Leuven ambieert een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor iedere Leuvenaar, zowel binnen ouderenzorg, kinderopvang als de thuiszorg.

Om een goede dienstverlening te garanderen zijn we voor onze woonzorgcentra te Wilsele en Kessel-Lo op zoek naar een coördinerend en raadgevend arts op zelfstandige basis.

Volgens de wettelijk verplichtingen zoeken we een CRA voor 2u20min per week en per 30RVT bewoners.

 • Voor WZC Ter Putkapelle te Wilsele (60 bedden) gaat het over 4u40 min/week
 • Voor WZC Ter Vlierbeke te Kessel-Lo (61 bedden) gaat het over 4u45 min/week

Meer info over onze organisatie vind je op onze website www.zorgleuven.be

Wie zoeken wij?

Je bent erkend als huisarts of bent pas afgestudeerd en zal deze erkenning verwerven. Om deze te behouden heb je een privépraktijk of maak je deel uit van een groepspraktijk. Is dit niet het geval, zal je binnen onze organisatie bijkomend onderstaande voorwaarden vervullen:

 • jaarlijks voldoende consultaties bij onze bewoners die patiënt zijn om voeling te houden met de doelgroep
 • je aansluiten bij de wachtkring en wachten doen
 • patiëntendossiers bijhouden (op de afdeling)
 • een praktijkruimte hebben
 • permanente vorming volgen (creditering voor huisartsen)
 • je bent uiterlijk twee jaar na je aanwijzing houder van een attest dat toegang verleent tot de functie van coördinerend en raadgevend arts

Dat attest kan worden verkregen nadat een opleidingscyclus van minstens 24 uur, die erkend is door het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, met vrucht afgerond is. In het eerste lid wordt verstaan onder intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid: het agentschap, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Zorg en Gezondheid”.

Wat bieden we je aan?

Vergoeding volgens de wettelijke WZC-financiering o.b.v. een overeenkomst, op zelfstandige basis.

Interesse?

Je kan meer informatie bekomen bij de directeurs van de betreffende woonzorgcentra:

 • Danny Geutjens, directeur WZC Ter Vlierbeke te Kessel-Lo: 016 55 55 00 - danny.geutjens@zorgleuven.be
 • Sander Van Garsse, directeur WZC Ter Putkapelle te Wilsele: 016 24 26 03 - sander.van.garsse@zorgleuven.be

Hoe solliciteren?

Ben je overtuigd?

Solliciteer dan uiterlijk 6 oktober 2019 via e-mail aan HR@zorgleuven.be. Voeg een korte motivatiebrief en je CV toe en naar welk woonzorgcentrum je interesse uitgaat. Vervolgens contacteert de betreffende directeur je voor een gesprek.

Wat verwachten we van jou?

1. Functiedoel

De CRA’s coördineren het medisch beleid in de verschillende woonzorgcentra (WZC) in relatie met het beleid van Zorg Leuven, het management van het betrokken WZC en de interne en externe huisartsen, zodat elke bewoner kan rekenen op een kwaliteitsvolle medische zorg.

2. Opdrachten

2.1. Medisch beleid en ondersteuning zorgbeleid

De medische activiteiten bij ziektetoestanden, epidemie, pandemie die gevaar opleveren voor de bewoners of het personeel coördineren;

 • Regelmatig registraties van infecties analyseren en maatregelen voorstellen indien nodig.
 • Relaties onderhouden met het labo.
 • Het farmaceutische zorgbeleid coördineren in overleg met de behandelende artsen en de apotheker die de toelevering van de geneesmiddelen doet aan de bewoners in het woonzorgcentrum, of, in voorkomend geval de coördinerende en adviserende apotheker, wat voor de geneesmiddelen ten minste het opstellen en het gebruik van een geneesmiddelenformularium omvat, alsook het oordeelkundige gebruik van specifieke geneesmiddelenklassen en de alternatieve niet-farmacologische aanpak bij de bewoners van het woonzorgcentrum
 • Huisartsen die in het woonzorgcentrum werken, actief informeren over het beleid van het woonzorgcentrum met betrekking tot het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen en het stimuleren van het gebruik van het AMO-instrument (Adequaat Medicatiegebruik bij Ouderen) door de huisartsen en de door coördinatoren woonzorg bij bewonersoverleg en adviezen geven aan de huisartsen rond adequaat medicatiegebruik bij ouderen.
 • Deskundig advies geven en de medewerkers ondersteunen en het beantwoorden van formele en informele vragen. Dit kan betrekking hebben op o.m. mondhygiëne, diabeteszorg, wondzorg, incontinentiebeleid, valpreventie, het nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen, het voeren van gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning, levenseinde, hygiëne, besmettelijke ziekten, samenwerking met geneesheren-specialisten en ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, (onder)voeding, toekennen van aangepaste structuur van de voeding, meer vloeibare voedingsvormen, bijvoedingen of fingerfood, dementie, handelingsbekwaamheid van bewoners, behandeling van PNVS-bewoners en specifieke pathologieën, het gebruik van het zorgdossier en dergelijke (tenzij een andere CRA in een bepaald onderwerp gespecialiseerd is).
 • Ethische vraagstukken mee helpen oplossen.
 • Vaccinatie: Jaarlijks griepvaccinatie organiseren voor de gehele bewonerspopulatie. Meewerken aan griepvaccinatie van de medewerkers van Zorg Leuven door het maken van de voorschriften en door het aanwezig zijn in het WZC tijdens het zetten van de inenting door verpleegkundigen op enkele vaste tijdstippen.
 • Meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg door zwakke punten in de zorg mee te detecteren en te signaleren en desgevallend te remediëren en door het ontwikkelen van meetbare indicatoren en het analyseren van de resultaten van de metingen.
 • KATZ-schaal en andere meetinstrumenten voor zorgbehoefte (MMSE, Norton, BELRAI, ..): mee bewaken van de correcte toepassing, mee aansturen op regelmatige herevaluaties, KAPPA-controles mee voorbereiden en mee in goede banen leiden.
 • Opnames en bewonersprofielen: Het ondersteunen van de opnames met respect voor de wachtlijstregelingen door het beoordelen van de profielen van de kandidaat-bewoners in functie van het nagestreefde instellingsprofiel van de verschillende WZC.
 • de continuïteit van de medische zorg coördineren en organiseren
 • Coördineren van de samenstelling en het bijhouden van de medische dossiers van de behandelende artsen in de WZC.
 • Medicatieprocedure: Mee bekijken van de medicatieprocedure ism de apotheek en de coördinator bewonerszorg van de WZC: bij elke wissel van apotheek en bij elke noodzaak tot aanpassing van de bestaande procedure.
 • Zorgstandaarden: Zorgstandaarden implementeren: telkens de noodzaak zich voordoet ism de coördinator zorg.
 • Zorgpaden per thema: Zorgpaden en –programma’s: mee implementeren in de WZC.
2.2. Overleg, communicatie en samenwerking
 • Maandelijks rapporteren over de eigen activiteiten in het WZC bij de directeur van het WZC
 • Wekelijks langsgaan op elke afdeling van het eigen WZC en met de coördinator woonzorg overleggen.
 • Afstemmen tussen de verschillende CRA van de 4 WZC van Zorg Leuven, formeel en informeel.
 • Actief participeren aan KHOBRA, de CRA-werking van het MCH, de wachtkring van Leuven of Herent en het LOC.
 • Relaties uitbouwen met de psychiatrische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen o.m. ifv onderlingen doorverwijzing en transfer van bewoners tussen WZC en ziekenhuizen, ifv vorming en begeleiding van medewerkers, deskundig advies, enz.
 • Deelnemen aan intern en extern overleg telkens de directie vraagt om hieraan deel te nemen om het WZC te vertegenwoordigen of om zijn deskundigheid in te brengen; oa het tweejaarlijks CRA-overleg met de directeurs, de coördinator bewonerszorg en de coördinator Zorg en de directeur coördinator ouderenzorg, de palliatieve supportteams, de werkgroep hygiëne, overleg mbt dementie; extern overleg: Actief participeren aan Crataegus en aan het overleg tussen de RVT van de regio met geriatrie en SP-diensten de ziekenhuizen in de regio; ea.
 • Relevante klachten van bewoners en families behandelen.
 • Bemiddelen tussen externe artsen en familie/bewoners of tussen externe artsen en het WZC indien nodig.
 • Op geregelde tijdstippen, individuele en collectieve overlegvergaderingen met de behandelende artsen organiseren;
 • Faciliteren van een goede communicatie tussen de behandelende artsen en het zorgteam van de instelling via het e-zorgdossier. Meewerken aan de informatisering van het zorgdossier en van de communicatie.
 • Oproepbaar zijn in weekends en ‘s nacht voor uitzonderlijke en grote problemen die niet patiënt maar instellingsgebonden zijn.
2.3. Voeling houden met de doelgroep bewoners van WZC
 • Voor voldoende bewoners behandelend huisarts zijn om genoeg voeling te houden met de huisartsenpraktijk voor de specifieke doelgroep van de bewoners van het WZC.
 • Het bijwonen van bewonersoverleg en het voeren van gesprekken in het kader van vroegtijdige zorgplanning voor de eigen patiënten in het WZC.
 • Regelmatig op de afdelingen komen waar de eigen patiënten verblijven op momenten dat de patiënt en een medewerker beschikbaar is.
 • Deel uitmaken van het multidisciplinair zorgteam van de afdeling waar de eigen patiënten verblijven.
 • Goed communiceren met de andere zorgactoren betrokken bij de zorg voor de eigen patiënten binnen en buiten het WZC.
 • Mbt de eigen patiënten het beheren van het medisch bewonersdossier in het WZC, noteren in het zorgdossier van de bewoner, tijdig zorgen voor de nodige voorschriften voor de medicatie.
 • Tijdig in orde brengen van alle administratieve voorwaarden voor de facturatie van de prestaties voor de eigen patiënten.
 • Zich houden aan het reglement van inwendige orde betreffende de medische dienst.
 • Vervangend behandelend arts zijn voor bewoners waarvan de behandelend arts met vakantie is en die de CRA als vervanger heeft aangeduid.
2.4. Vorming
 • Meewerken aan de organisatie van activiteiten voor bijscholing en vorming in het domein van de gezondheidszorg voor het personeel van het woonzorgcentrum, en voor de betrokken behandelende artsen.
 • Jaarlijks vorming geven en sensibiliseren rond (hand)hygiëne en besmettelijke ziekten; rond levenseindezorg; desgevallend rond dementie; desgevallend rond specifieke thema’s die in het vormingsbeleid worden vastgelegd, oa rond pathologieën typisch voor ouderen: bv rond CVA, Parkinson, hartdecompensatie, diabetes, (heup)fracturen, …

3. Vereiste competenties:


ALGEMEEN

Integriteit C

Samenwerken C

Organisatieloyaliteit C

Klantgerichtheid B

SPECIFIEK
Initiatief C

Sociale vlotheid C

Visie B